โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิ์รัตน์ หาญชนะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนวรรณ กีเกียง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรวรรณ กีเกียง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอานันทชัย ทับทิมหิน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาดา ธงภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : รวม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :