โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน ทรัพยะเกษตริน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0933044969
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ อินทร์พินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0869347144
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก มีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0614945265
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีคาน พาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0848185334
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล บุตรวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0956429197
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา สติดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0850546324
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพูล ทองใบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย จันทร์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณ
เบอร์โทร : 0650122769
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0661651562