โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
คณะผู้บริหาร

นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมนึก มีสุข
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ นามวงษ์
ครู คศ.2

นางมลิวัลย์ มีสุข
ครู คศ.2

นางสมพิศ นามวงษ์
ครู คศ.2

นางสง่า อินมานพ
ครู คศ.2