โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

             

สัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อของโรงเรียน

น.พ.


คำขวัญโรงเรียน

" เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพิเพียง "

วิสัยทัศน์

                ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียงเคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

คติพจน์โรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา  (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี)

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - ขาว

 

 


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.34 KB