โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา

 
ประวัติของโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา ตั้งอยู่ เลขที่ 122 หมู่ที่ 7  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดทำการสอนครั้งแรก             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2520 และมีรายละเอียดการดำเนินงานถึงปัจจุบันดังนี้
          ปีพ.ศ.2520 นายบัวโฮม  สุยานาง ขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ได้มอบที่ดินให้กับทางราชการ  จำนวน15 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา  เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนบ้านเนินพัฒนาและต่อมา นายถวิล  พันธ์แซง ได้ดำเนินการต่อ โรงเรียนดำเนินอยู่ด้วยงบประมาณของทางราชการและเงินช่วยเหลือในบางส่วน โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เขตติดต่อของโรงเรียนมี ดังนี้
          ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ถนนสายกองทูล-เนินพัฒนา
          ทิศใต้                ติดต่อกับ         ที่ดินของ  นายอ่อน โม้ป้อ และนายพงษ์อนันต์  จันทรารักษ์
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ที่ดินของ  นายระนอง สัจจสังข์
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ถนนสาธารณภายในหมู่บ้าน
           เปิดทำการสอนครั้งแรก มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 มีครู 2 คน  มีนักเรียน 91 คน
          ปี พ.ศ. 2521    มีครู 3 คน มีนักเรียน  109  คน
          ปี พ.ศ. 2522    มีครู 4 คน มีนักเรียน  114  คน
          ปี พ.ศ. 2523    มีครู 6 คน มีนักเรียน 127  คน  เริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นป.5 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง  แบบ ป.1ก.งบประมาณค่าก่อสร้าง 366,700 บาท จำนวน 4 ห้องเรียน โต๊ะ 40 ตัว  เก้าอี้  80 ตัว
          ปี พ.ศ. 2524    มีครู 8 คน มีนักเรียน  131  คน เป็นปีแรกที่เปิดทำการสอนชั้นป.6
          ปี พ.ศ. 2525    มีครู 7 คน มีนักเรียน  120  คน 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง         งบประมาณ 30,00 บาท  เป็นแบบ 602/2526
          ปี พ.ศ. 2526    มีครู 7 คน มีนักเรียน  128  คน

ปี พ.ศ. 2527    มีครู 6 คน มีนักเรียน  119  คน

ปี พ.ศ. 2528    มีครู 7 คน มีนักเรียน  123  คน 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ30 จำนวน 6 ถัง งบประมาณ 30,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 จำนวน 1 หลังงบประมาณ 210,000  บาท
ปี พ.ศ. 2529    มีครู 7 คน มีนักเรียน  118  คน
ปี พ.ศ. 2530    มีครู 8 คน มีนักเรียน  129  คน
ปี พ.ศ. 2531    มีครู 7 คน มีนักเรียน  134  คน
ปี พ.ศ. 2532    มีครู 7 คน มีนักเรียน  124  คน
ปี พ.ศ. 2533    มีครู 7 คน มีนักเรียน  124  คน
ปี พ.ศ. 2534    มีครู 8 คน มีนักเรียน  138  คน  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก จำนวน 18 คน ได้รับการบรรจุนักการภารโรง 1 คน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2534
ปี พ.ศ. 2535    มีครู 8 คน มีนักเรียน  127  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2536    มีครู 8 คน มีนักเรียน  121  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2537    มีครู 8 คน มีนักเรียน  107  คน  ภารโรง 1 คน วันที่ 1 ตุลาคม ทางราชการมีคำสั่ง แต่งตั้งนายเลื่อน  ทรัพยะเกษตริน  อาจารย์ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านกองทูล  และแต่งตั้งให้      นายประสิทธิ์  สิงห์ทอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538    มีครู 8 คน มีนักเรียน  101  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2539    มีครู 8 คน มีนักเรียน  95  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2540    มีครู 8 คน มีนักเรียน  110  คน  ภารโรง 1 คน ได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้ง นายประสิทธิ์  สิงห์ทอง ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์  และแต่งตั้งนายสำราญ สีสัตย์ซื่อ   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
          ปี พ.ศ. 2541    มีครู 8 คน มีนักเรียน  108  คน  ภารโรง 1 คน  ได้รับการจัดสรรห้องวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2542    มีครู 8 คน มีนักเรียน  115  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2543    มีครู 8 คน มีนักเรียน  119  คน  ภารโรง 1 คน  วันที่  1  เมษายน  2553  มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสำราญ  สีสัตย์ซื่อ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโรง  สำนักงาน
การประถมศึกษาวิเชียรบุรี  และแต่งตั้งให้นายมานิตย์  ศรีจันทร์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปู่จ้าวมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
ปี พ.ศ. 2544    มีครู 8 คน มีนักเรียน  122  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2545    มีครู 8 คน มีนักเรียน  125  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2546    มีครู 9 คน มีนักเรียน  127  คน  ภารโรง 1 คน
ปี พ.ศ. 2547       มีครู 9 คน มีนักเรียน   129 คน  ภารโรง 1  คน
ปี พ.ศ. 2548       มีครู 9 คน มีนักเรียน    131 คน  ภารโรง  1  คน
ปี พ.ศ. 2549       มีครู 9 คน มีนักเรียน    114 คน ภารโรง  1  คน
ปี พ.ศ. 2549       มีครู 8  คน มีนักเรียน   109 คน  ภารโรง  1  คน
ปี พ.ศ. 2550       มีครู 8  คน มีนักเรียน   109 คน  ภารโรง  1  คน
ปี พ.ศ. 2551       มีครู 8  คน มีนักเรียน   110 คน  ภารโรง  1  คน
           ได้รับเงินบริจาคโครงการสื่อสารสารฝันปันน้ำใจสู่น้องสร้างห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง
ปี  พ.ศ. 2552  มีครู 8  คน มีนักเรียน   110 คน  ภารโรง  1  คน
                   ได้รับบริจาคเงินปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงจำนวน 3 ห้อง
ปี  พ.ศ. 2553  มีครู 8  คน มีนักเรียน   107 คน  ภารโรง  1  คน
-ได้รับบริจาคสังกะสีมุงหลังคาอาคารชั่วคราวคิดเป็นเงินจำนวน60,000  บาท 
  จากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ได้รับบริจาคโซฟาและม้านั่งในห้องสมุด มูลค่า  65,000 บาท
ปี พ.ศ. 2555    มีครู 8  คน มีนักเรียน  96  คน  ภารโรง  1  คน
                   ได้รับบริจาคเงินปูพื้นกระเบื้องโรงฝึกงานจากงบซ่อมแซม
ปี พ.ศ. 2555    มีครู 8  คน มีนักเรียน  84 คน  ภารโรง  1  คน
ปี  พ.ศ.  2556  มีครู 8  คน มีนักเรียน 85  คน  ภารโรง  1  คน
ปี  พ.ศ.  2557  มีครู 8  คน มีนักเรียน 82  คน  ภารโรง  1  คน
                   -ต่อเติมโรงอาหาร
                   - ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ,3, 4     
ปี  พ.ศ.  2558  มีครู 8  คน มีนักเรียน 72  คน  ภารโรง  1  คน
ปี  พ.ศ.  2559  มีครู 8  คน มีนักเรียน 73  คน  ภารโรง  1  คน
      
     ปรัชญาโรงเรียน      นตฺถิ  ปญฺญา สมา อาภา  “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”
สีประจำโรงเรียน               ฟ้า – ขาว
อักษรย่อของโรงเรียน          น.พ.
สัญลักษณ์ของโรงเรียน        ต้นกะธูป

บุคลากรในโรงเรียน

- จำนวนครูทั้งหมด            8   คน          
- ต่ำกว่าปริญญาตรี           -   คน
- ปริญญาตรี                             5   คน
- สูงกว่าปริญญาตรี           3   คน

อาคารสถานที่

- อาคารเรียน                   3   หลัง
- อาคารประกอบ               1   หลัง
- จำนวนห้องเรียน             7   ห้อง
- จำนวนห้องพิเศษ            3   ห้อง   ได้แก่     1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
                                                                             2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
                                                                             3. ห้องพักครู
- ส้วม (602/2526)           1    หลัง
-โรงเลี้ยงไก่                     1    หลัง                  ที่เพาะเห็ด                1   ที่
- สนามวอลเล่ย์บอล           1    สนาม
- สนามตะกร้อ                 1    สนาม
- ถังเก็บน้ำฝน (ฝ30)                   6    ถัง                   
- ถังเก็บน้ำฝน (ฝ33)                   1    ถัง          
        - ถังเก็บน้ำฝน รพช.                 4    ถัง  

สภาพชุมชน

              เป็นชุมชนแบบชนบท มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆตามพื้นฐานของการย้ายมาอยู่ ได้แก่กลุ่มคนอีสาน และกลุ่มคนหล่มสัก  การเป็นอยู่อยู่ร่วมกันดี มีกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดีมาก ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง วัด โรงเรียน ไม่แยกว่าเป็นคนกลุ่มใด

สภาพทางเศรษฐกิจ

              ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ปานกลาง ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม  ทำไร่ยาสูบ ทำถั่ว  และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่างต่อการทำงาน จะมีการทำงานตลอดเวลา มีรายได้ตลอดปีหมุนเวียนไป ประชาชนมีฝีมือทางด้านงานช่างมีจำนวนมากพอสมควร

ศาสนา

              ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ   มีวัดบ้านเนินพัฒนาเป็นศูนย์กลางของจิตใจ จะมีประเพณีต่างๆ  และความเชื่อตามแบบอีสาน แบบคนไทยหล่มสัก

วัฒนธรรม

มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย แต่จะยึดเฉพาะกลุ่มของบุคคล เช่น ประเพณีต้นกะธูป
การบวชนาค การสู่ขวัญบายสี  การแต่งงาน เป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

              สถานที่ที่ให้ความรู้ได้แก่วัดบ้านเนินพัฒนา   สหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้ความชำนาญได้แก่
1.  นายทวีจันทร์ประเสริฐ                       เป็นช่างปูน
2.  นายไพรวัลย์  พื้นสุขา                             เป็นช่างไม้
3.  นายสุริยา  สติดี                          เป็นช่างอ๊อกเชื่อม
4.  นางสวาท  พันแซง                      เป็นนักร้องเพลงพื้นบ้าน
5.  นายเอม  นนทสิงห์                      จักสาน
6. นางรัตนา  สติดี                          เป็นช่างตัดเย็บ  ช่างฝีมือ
7. นางเวียง      พอจิตร                    เป็นช่างทอผ้า  ทอเสื่อ
8. พระอาจารย์เขียว                         เป็นช่างเย็บบายศรี